Kto sme?06-frant-greccio

Miestne bratstvo Františkánského svetského rádu pri kláštore kapucínov v BRATISLAVE

Terciári (lat.) sú členovia tretích rádov pri niektorých katolíckých reholiach.
Na rozdiel od rehoľníkov (1. rád) a rehoľníčok (2. rád) sme väčšinou laikmi.
Nežijeme v kláštoroch, ale stretávame sa v spoločenstvách a tak isto ako rehoľníci prechádzame od postulátu cez noviciát až k večným sľubom.
My sa usilujeme sprítomniť a žiť charizmu svojho spoločného Serafínskeho otca
                                                                                                                                   sv. Františka z Assisi.
Regula a život svetských františkánov je toto:
zachovávať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista nasledovaním príkladu sv. Františka, ktorý urobil Krista inšpirátorom a stredobodom svojho života s Bohom a ľuďmi.